Väggar av bauroc LIGGANDE VÄGGELEMENT

bauroc LIGGANDE VÄGGELEMENT

bauroc LIGGANDE VÄGGELEMENT, Nyebro Snickerifabrik

Allmänt

bauroc LIGGANDE VÄGGELEMENT är ett armerat lättbetongelement med längd på upp till 6 m, som kan användas för bygge av husstommens självbärande, monterbara inner- och ytterväggar. Byggnadens bärande konstruktion utgörs av bärande pelare, balkar och fackverk. Elementen monteras vågrätt och fästs vid sina ändar på betong- eller stålpelare i den bärande konstruktionen, eller på speciellt för väggen byggda stödpelare. För ytterväggar rekommenderar vi minst 250 mm tjocka väggelement med beräknat värmeledningstal U = 0,57 W/(m²K).

Bredd, mm Höjd, mm Max längd, m Brandmotstånd, EI Brandmotstånd, EI-M Värmeledningstal U, W/(m²K)
375 600 6 EI 240 EI-M 180 0,4
300 600 6 EI 240 EI-M 180 0,49
250 600 6 EI 240 EI-M 180 0,57
200 600 6 EI 240 EI-M 90 0,7
150 600 6 EI 240 0,9

Vid bygge av väggar med krav på brandmotstånd föreskrivs antingen fästankare i centrum eller extra brandskydd på väggpenetrerande fästmedel. bauroc VÄGGELEMENT  finns i två olika varianter – element som uppfyller krav på „EI“ och element som uppfyller krav på „EI-M“. Vid projektering av EI-brandväggar kan föreskrivas montering med antingen bauroc LÄTTBETONGLIM eller tätningsband och vid projektering av EI-M-brandmurar föreskrivs montering av element med bauroc LÄTTBETONGLIM.

För brandmurar och brandväggar rekommenderas generellt att dessa projekteras och byggs som icke-bärande EI- eller EI-M-väggar. Ifall husstommens bärande vägg har belagts med krav på brandmotståndskrav, måste väggens infästningspelare uppfylla det nödvändiga R-kravet, t.ex. R-120.

För infästning av element på bärpelarna finns olika möjligheter med såväl infästning i fogen som infästningar genom elementväggen. Fördelen med infästning i fogen vid krav på brandskydd är att fästankaret inte behöver skyddas mot brandpåverkan. Särskilda fästtillbehör för lättbetongelement kan beställas hos oss. Olika infästningsmöjligheter kan ses på exempelritningar.

bauroc LIGGANDE VÄGGELEMENT är tillverkade av lättbetong med torrdensitet 500±30 kg/m³. Som normvärde måste vid beräkning av väggvikten användas torrdensiteten 1,1 gånger, dvs. 550 kg/m³.

bauroc LIGGANDE VÄGGELEMENT är beställningsvaror och de tillverkas endast efter godkänd beställning. Leveranstid är i regel 5-7 veckor efter bekräftad beställning.

Horisontal planering

CC avståndet mellan bärpelarna rekommenderas till max 6000 mm, som motsvarar väggelementens maximala längd. Rekommenderad infästning av väggelementen är mot sida av pelare (bild nedan) och ej mellan pelare om inte särskild brandföreskrift föreligger. Vid projektering av ytterväggar måste elementen monteras utsida pelare med stödyta/upplag om minst 100mm.

Ifall avståndet mellan  bärpelarna är mer än 6 m, ska extra stödpelare föreskrivas. Längre än 6 m element kan inte tillverkas. Vid placering av mellanpelare ska hänsyn tas till bauroc LIGGANDE VÄGGELEMENTs standardlängder, tabellen över standardlängderna finns här.

Vägghörn

Eftersom elementens maxlängd är 6 meter, ska axelavstånden mellan hörnpelarna planeras mindre än 6000 mm. Exakt läge av hörnpelare beror på såväl det valda elementets tjocklek som mått på pelarens tvärsnitt. Bilden nedan visar det rekommenderade avståndet mellan hörnpelarna om väggelementets tjocklek är 250 mm och pelarnas tvärsnitt 250 x 250 mm.

bauroc LIGGANDE VÄGGELEMENTs mått

Produkter i standardmått

Man bör redan under byggnadens projekteringsfasen ta hänsyn till att bauroc VÄGGELEMENT finns i standardlängd mellan 1200–6000 mm och med steg om 200 mm. Elementens standardhöjd är 600 mm och tjocklek 150, 200, 250, 300 och 375 mm.

Elementens egentliga längd är lite mindre än modulmåttet (6,0 m), eftersom exakt kapningssteg är 199 mm. Så blir t.ex. ett 6,0 m väggelements egentliga längd 5969 mm. En sådan längdskillnad är nödvändig för montering av elementen samt ge plats för infästning. Lämpligt utrymme mellan elementen är också nödvändigt för fogning med mineralull (drev).

Under projekteringen måste modulmått och steg om 200 mm användas.

Tabellen med standardmått av väggelementslängder finns här.

Produkter i specialmått

Vid behov är det också möjligt att tillverka element i specialmått, men deras kvm-pris är högre jämfort med standardmåtten då dessa går utanför standardproduktion.

Icke-standard  – alla längder på elementet som skiljer sig från standardlängd är möjliga (max 6,0 m).

Icke-standard höjd – förutom standardhöjden på 600 mm tillverkar vi också 300 mm element.

Väggelementens tjocklek finns endast i standardversion, dvs. 150, 200, 250, 300 och 375 mm.

Specialformade LIGGANDE VÄGGELEMENT

Vid behov av specialformade väggelement med t.ex. dörrhål eller ändar i annan vinkel än rät, är det möjligt att projektera och tillverka dessa väggelement med specialstomme.

Väggelement  tillverkas och levereras i alla fall i standardutformning (rätblock), men specialstommen möjliggör att kapa ut den nödvändiga specialformen på byggplatsen så att byggaren måste kapa endast lättbetong och behöver inte använda skärverktyg för stålstommen.

Om möjligt, undvik användning av väggelement med specialmått och -formning under projekteringsfasen.

Istället för väggelement i specialmått och -form är det oftast enklare och billigare att använda väggblock i lämplig bredd och projektera specialformade väggdelar som blockväggar, som visas på bilden i nästa stycke.

Vertikal planering

bauroc LIGGANDE VÄGGELEMENT bör ha plant fast underlag för hela elementets längd. Ytterväggar bör ha betongsockel, helst med höjd på minst 300 mm. Element för byggnadens innerväggar kan placeras direkt på betonggolvet. Samtliga element måste vara fixerade på bär- eller stödkonstruktionen.

För att bedöma fundamentets och/eller betonggolvets nödvändiga bärkraft, skall man vid beräkning av väggens vikt utgå från väggdensinteten 550 kg/m³ som normvärde.

Höjden på väggdelen av elementen föreskrives som N × 600 mm, som följer elementens standardhöjd på 600 mm. Vid behov kan användas också den tillåtna specialhöjden på 300 mm.

Trekantiga takgavlar projekteras lämpligen som bauroc väggar med lösblock som muras traditionellt ovanpå elementen och som är lika breda.


Planering av öppningar

Det finns två enkla regler vid projektering av dörr- och fönsteröppningar i elementväggar:

·         Öppningarnas vertikala placeringar och höjder bör exakt följa elementets höjd.

·         Öppningarnas breddmått och horisontala placeringar bör följa 200 mm steg, som möjliggör användning av förmånliga standardelement vid bygge av öppningar. Öppningarnas placering måste följa standardelementens minimumlängd 1200 mm.

Mellan två öppningar bredvid varandra rekommenderar vi att använda ett långt element som fixeras på pelaren mellan öppningarna. Öppningarnas vertikala sidor rekommenderas att täcka med vinkeljärn eller omfattning, som ska fixeras extra såväl under som ovanpå öppningen.

Mindre öppningar, t.ex. genomföringar för kablar och rör, får borras direkt genom väggen, med hänsyn till krav på väggens brandmotstånd. För att undvika skador på elementen, kan vi rekommendera lämpliga platser för genomföringar för varje enskilt projekt.

Speciallösningar

Speciallösningar är möjliga, t.ex. väggelement i specialmått Ifall standardmått och monteringslösningar inte är lämpliga av någon anledning, kontakta oss så kan vi gemensamt utveckla lämpliga speciallösningar. Man ska alltid utgå från elementens maxlängd 6 meter och höjd 600 mm, större specialelement går inte att tillverka.

Även om speciallösningar är möjliga, rekommenderar vi alltid att använda standardmått och ovan beskrivna typlösningar som gör bygget enkelt och förmånligt.

Uppgifter per 08.08.2018.