Montering av isoleringsplattor

  1. avjämningsmassa
  2. bauroc BLOCKLIM i fogar och på väggen
  3. bauroc RENOVE
  4. stengolv

Lämplighetskontroll

bauroc RENOVE isoleringsplattor är mest lämpliga för invändig isolering av byggnader med ytterväggar av historiska tegelsten eller natursten. I gamla hus  är bauroc RENOVE isoleringsplattor lämpliga för isolering av ytterväggar. Den första raden av isoleringsplattor ska monteras på sten- eller betonggolv. Montering på trägolv är inte tillåten.

Förberedning av väggytan och golvbeläggningen

Den gamla väggytan ska rengöras från gamla tapeter eller färg och lös gammal puts. Om det finns ett mögelskikt på den gamla väggen måste det avlägsnas mekaniskt och väggen desinficeras för att förhindra mögelåterväxt. Kontrollera även golvbeläggningens jämnhet och jämna vid behov ut med en lämplig avjämningsmassa.

Utjämning av väggar

Den förberedda väggytan ska putsas med en lätt (torrdensitet upp till 1300 kg/m3) kalkcementputs. Var noga med att först grunda underlaget med en lämplig grundfärg, som ger den nödvändiga vidhäftningen mellan den gamla väggen och det nya lagret av avjämningsmassa.

Första plattraden

Limma en tätskiktsremsa i isoleringsplattornas bredd mot golvet, t.ex. PE-remsa (bitumenrullmaterial kan också användas, monteras i två lager). Beroende på golvbeläggningens jämnhet, applicera murbruk av lämplig tjocklek på tätskiktsremsan så att den första raden kan jämnas ut ordentligt. Om golvbeläggningen är tillräckligt jämn (±2 mm) kan du också använda bauroc BLOCKLIM för att lägga den första raden.

Isoleringsplattorna skall monteras så att alla fogar mellan plattorna och ytan mellan plattan och den gamla väggen är helt fyllda med lim från kant till kant. bauroc BLOCKLIM som används för montering skall vara nyblandad.

Limmet appliceras på väggytan för 1-2 plattor och längs den vertikala kanten av de plattor som ska monteras. Fogens tjocklek bör vara ca 3 mm. Limåtgång är ca 6,5 kg/m², baserat på en genomsnittlig fogtjocklek på 2,75 mm.

Placera plattan på väggen ca 1-2 cm från önskad position, tryck den tätt mot väggen och flytta längs väggen till rätt position samtidigt som du trycker plattan mot väggen. Denna teknik säkerställer att limmet som appliceras på väggen är jämnt och har god vidhäftning mot bakväggen.

Knacka med en gummiklubba lätt på plattans ände ock tryck den tätt mot den intilliggande tidigare monterade plattan.

Ta bort allt överflödigt lim vid plattraden du just har monterat för att säkerställa att nästa rad monteras med färskt lim.

Montering av den sista plattan i raden

Ett enkelt tips för att säkerställa täta fogar vid montering av den sista plattan i varje rad är att först skära den sista plattan i raden till rätt bredd och sedan skära den även diagonalt. Det sista kilformade blocket, som skurits i vinkel, tätar utmärkt de båda intilliggande fogarna.

Nästa plattrader

För att skapa en sammanfogning av block börjar du med att lägga nästa rad med en isoleringsplatta som är smalare eller bredare än plattan under. Minsta överlappning mellan plattor som är ovanför varandra är minst 100 mm.

Applicera limmet på väggen, på den horisontella ytan av den tidigare monterade plattan i en räckvidd på 1-2 plattor och på ändytan av plattan som ska monteras. Se till att den blandning som används för monteringen är färsk.

Placera plattan på väggen ca 1-2 cm från önskad position, tryck den tätt mot väggen och flytta längs väggen till rätt position samtidigt som du trycker plattan mot väggen. Justera plattan med en gummiklubba och libell. Fortsätt sedan att limma väggplattorna genom att placera dem tätt mot varandra och mot väggen.

En påminnelse från monteringsanvisningarna för första raden:

  •  Se till att alla fogar mellan plattorna och ytan mellan plattan och den gamla väggen är helt fyllda med lim från kant till kant.
  •  Ta bort allt överflödigt lim vid plattraden du har monterat för att säkerställa att nästa rad monteras med färskt lim.

Ytterligare fastsättning av plattor

Plattor ovanför dörr- och fönsteröppningar skall fästas ytterligare med dymlingar som är avsedda för montering av 100 mm tjocka isoleringsplattor, som inte skapar en köldbrygga.

Om du inte kan vara säker den gamla väggens vidhäftning, är det lämpligt att fästa alla plattor i den översta raden med liknande dymlingar.

Fönstersmygar

I gamla hus lämnas fönstersmygar ofta oisolerade i syfte att lämna den gamla väggen delvis exponerad. Det kan också bero på att det inte finns tillräckligt med utrymme för att isolera det gamla fönstret. Detta medför oundvikligen viss värmeförlust.

Om fönstersmygar i den byggnad som renoveras ska isoleras inifrån, bör det material som är lämpligt för att isolera fönstersmygarna väljas enligt tjockleken på isoleringsskiktet. Om det är möjligt att använda ett 10 cm tjockt isoleringsskikt är bauroc RENOVE lämpligt, om ett tunnare isoleringsskikt krävs skall andra isoleringsmaterial väljas. Fukttät isolering (t.ex. EPS-isoleringsplattor) kan också användas för att isolera fönstersmygar, eftersom dessa plattor täcker en liten andel av väggytan och väggen kan “andas” genom de ånggenomsläppliga yttre och inre ytorna.

Slutlig ytbehandling

Mineraliska, ånggenomsläppliga och “andningsbara” ytbehandlingsmaterial, såväl som traditionella kalk- och lerputs, är lämpliga för slutbehandling av väggar belagda med bauroc RENOVE isoleringsplattor.