Transport och lagring

Precis som alla stenmaterial är även baurocs lättbetongprodukter hållfasta, men relativt sköra, vilket gör att de vid oaktsam hantering kan gå sönder eller få skador i hörn eller kanter. Stenmaterial deformeras inte vid mekanisk åverkan utan går sönder. Hållfastheten för bauroc block kan illustreras med ett konkret exempel – bärförmågan av ett ECOTERM+ 375 block är 40 ton. Trots det kan oförsiktighet vid lagring av lastpallar med block eller slarvig blockhantering lätt leda till skadade blockhörn.

För att undvika skador på produkten bör följande rekommendationer följas.

Lyft av lastpallar med block

Lastpallar med bauroc block bör helst flyttas med hjälp av en gaffeltruck eller en kran med pallyftare. Pallar får även lyftas med lyftband, men i sådant fall måste de blockrader som ligger underst och överst skyddas med hörnskydd under lyftbanden samtidigt som man ser till att kranens lyftkrok hänger minst 1,7m från pallens översta yta.

Det är endast tillåtet att lyfta inplastade pallar, krympfilmen som håller blocken ihop på pallen får inte skadas.

Det är förbjudet att lyfta pallar med korta lyftband, utan hörnskydd och flera pallar åt gången.

Lagring av lastpallar med block på byggplatsen

På byggplatsen ställs pallarna sida vid sida med (små) mellanrum på jämnt underlag, t.ex. utjämnad markyta, färdigbyggt golv eller mellanbjälklag i byggnaden. Lagring på ojämnt underlag medför vältrisk för pallarna eller risk för blocskador på grund av spänningar som uppstår mellan blocken.

Precis som lastning måste även lossning av pallar ske, om möjligt, med en gaffeltruck eller en kran med grip. Saknar man tillgång till en grip kan även långa lyftband användas med användning av hörnskydd överst och underst.

Hantering av block

Block hämtas från pallarna ett i taget, de får inte kastas eller skadas på annat sätt. Öppnade pallar med block måste skyddas mot nederbörd.

Lastning av lastpallar med block

Figur 1. Lastsäkring av bauroc block på påhängsvagn

Figur 2. Lastsäkring av bauroc block på lastbilsflak och släpvagn

Pallarna måste placeras och säkras så att pallar med block inte kan slå mot varandra under frakten och bör därför placeras tätt intill varandra varefter alla blockrader surras med spännband. Översta hörnen av pallar längst ut på kanterna bör skyddas med hörnskydd av plast eller minst 6 mm tjock kartong under spännbanden. Undvik att spänna banden alltför hårt, det kan skada blockkanter i den översta raden. Figurerna 1 och 2 visar lastsäkringsmetoder för block, sett från sidan och uppifrån på en påhängsvagn, lastbilsflak och släpvagn.

Som ett tillägg kan vanligt byggvirke placeras under banden som hörnskydd för den nedersta blockraden, se bilden nedan.
Även chaufförens körstil påverkar risken för transportskador. Ojämnt väglag förutsätter mycket varsam körning för att undvika onödig skakning av lasten.

Transport och lagring av armerade produkter (balkar, bjälklagselement, väggelement) på byggplatsen

Alla armerade produkter ska säkras var för sig – använd minst 2 spännband för varje produktrad. Se till att spännbanden inte har en glesare placering än underliggande reglar eller lastpallar under produkterna.

Armerade produkter får staplas ovanpå varandra i flera lager (total höjd upp till 1,5 m). Mellan lagren används antingen 100×100 mm reglar eller 1000 x 1200 mm träpallar.

Emballage med armerade produkter måste staplas exakt ovanpå varandra, även reglarna mellan lagren måste ligga ovanför varandra.

Uppgifter per 2017-01-02.