Ljudisolering

Vid dimensionering och byggnation måste man följa vissa normer för ljudisolering, i enlighet med byggnadens och utrymmens ändamål.

Ljudsäker lägenhetsavskiljande vägg av bauroc produkter

Ljudisoleringsfrågor är extra viktiga när det handlar om isolering mellan lägenheter i parhus, radhus eller flerfamiljshus som måste uppfylla vissa decibelkrav. Ljud överförs från en lägenhet till en annan inte bara genom väggar utan även genom alla angränsande konstruktioner samt genom ventilationskanaler och –schakt. Därför är det ytterst viktigt att se till, både vid projektering och i byggskedet, att ljudöverföring från ett rum till ett annat inte sker genom ventilationssystemet, golv, innertak eller konstruktioners fogar. För närmare information och ritningar över rekommenderade konstruktionsfogar vänligen kontakta Baurocs representant, vars kontaktuppgifter kan hittas här.

Väggkonstruktioner som uppfyller olika krav för luftljudsisolering kan byggas med hjälp av baurocs sandwichvägglösningar. En stor fördel för sådana väggar ligger i väggens ringa vikt. Väggens vikt ligger inom 100…200 kg/m², beroende på önskad ljudisoleringsförmåga och vald konstruktion.

Av bilden framgår tvärsnittet av en sandwichvägg samt beteckningar för de olika skikten. Alla vertikal- och horisontalfogar i båda blockväggar måste vara fyllda med bauroc blocklim från kant till kant. Styva mineralullskivor med lämplig tjocklek skall limmas på ett av väggens blockskikt. Mineralullen får inte komma i direktkontakt med väggens andra blockskikt, en luftspalt måste lämnas mellan skikten. Sandwichväggens olika skikt får inte sammanbindas med varandra genom murband eller specialkonstruktioner, det försämrar isoleringsförmågan markant. Dessutom ska flanktransmissionen genom anslutande väggar och tak helst brytas för att undvika ljudöverföring genom anslutande konstruktioner. Testerna har visat att putsning inte påverkar sandwichsväggars ljudisoleringsförmåga mer än max 1dB.

Tabell 1. bauroc s rekommenderade sandwichvägglösningar

bauroc väggskikt
d1
avstånd
mellan
stenväggar
d2
mineral-
ull d3
bauroc väggskikt
d4
total
tjocklek
d5
Rw
(dB)
Rw’
(dB)
testprotokoll eller officiella beräkningarväggens vikt
bauroc ACOUSTIC 150mm50m30mmbauroc ELEMENT eller CLASSIC 100mm300mm60≥55Nr. 569 / 2011 – AL 8.4ca 144 kg/m²
bauroc ACOUSTIC 100mmmin 50mm30mmbauroc ACOUSTIC 100mm250mm52…54ca 130 kg/m²
bauroc PLADE 100mm40mm30mmbauroc PLADE 100mm *)240mm52…54Beräknad efter jämbördigt testresultatca 120 kg/m²
bauroc ACOUSTIC 150mm50mm30mmbauroc ACOUSTIC 150mm350mm≥55192 kg/m²

Rw – Ljudisoleringsvärde för bauroc s vägglösning enligt mätningar i laboratorieförhållanden.
Rw’ – Förväntat aktuellt ljudisoleringsvärde mellan rummen.

För byggnation av sandwichväggar rekommenderas bauroc ACOUSTIC (med volymvikt 575 kg/m3) produkter. Vägglösningar av bauroc produkter angivna i tabellens tre första rader passar för ljudsäkra ickebärande väggsystem. Vägglösningen med produkten bauroc ACOUSTIC150 i tabellens sista rad kan även användas för ljudsäkra bärande väggsystem, men i så fall måste flanktransmissionen brytas genom både lägenhetsavskiljande väggar, golv och tak.

Luftljudsisolering av bauroc massivvägg

Väggens luftljudsisolering beror framförallt på väggens vikt, d.v.s. dess tjocklek och materialets densitet.

Tabell 2. Luftljudsisoleringsvärden Rw (dB) som kan uppnås med massiva bauroc väggkonstruktioner.

bauroc Produktdensitet, kg/m³bauroc väggtjocklek, mm
100150200250300375500
ECOTERM+300444750
UNIVERSAL3754247
CLASSIC4253640434648
ELEMENT4753741
HARD53538464950
ACOUSTIC *)57539444749

*) ACOUSTIC 200mm vägg kan byggas av ACOUSTIC 250 block som placeras på högkant.

Tabellvärden gäller under förutsättning att alla fogar är kravenligt fyllda och biverkningar genom andra konstruktioner inte försämrar isoleringen. Putsning som ytbehandling innebär in- och utvändig putsning med 10kg/m² för båda väggytor.

Fodring av väggar

En möjlighet för förbättring av ljudisoleringsförmåga är att klä väggarna med gipsskivor som exemplen i figuren nedan visar.

 

Uppgifter per 2019-06-18