Ljudisolering

Vid dimensionering och byggnation måste man följa vissa normer för ljudisolering, i enlighet med byggnadens och utrymmens ändamål.

Ljudsäker lägenhetsavskiljande vägg av bauroc produkter

Ljudisoleringsfrågor är extra viktiga när det handlar om isolering mellan lägenheter i parhus, radhus eller flerfamiljshus som måste uppfylla vissa decibelkrav. Ljud överförs från en lägenhet till en annan inte bara genom väggar utan även genom alla angränsande konstruktioner samt genom ventilationskanaler och –schakt. Därför är det ytterst viktigt att se till, både vid projektering och i byggskedet, att ljudöverföring från ett rum till ett annat inte sker genom ventilationssystemet, golv, innertak eller konstruktioners fogar. För närmare information och ritningar över rekommenderade konstruktionsfogar vänligen kontakta Aerocs representant, vars kontaktuppgifter kan hittas här.

Väggkonstruktioner som uppfyller olika krav för luftljudsisolering kan byggas med hjälp av baurocs sandwichvägglösningar. En stor fördel för sådana väggar ligger i väggens ringa vikt. Väggens vikt ligger inom 100…200 kg/m², beroende på önskad ljudisoleringsförmåga och vald konstruktion.

Av bilden framgår tvärsnittet av en sandwichvägg samt beteckningar för de olika skikten. Alla vertikal- och horisontalfogar i båda blockväggar måste vara fyllda med bauroc blocklim från kant till kant. Styva mineralullskivor med lämplig tjocklek skall limmas på ett av väggens blockskikt. Mineralullen får inte komma i direktkontakt med väggens andra blockskikt, en luftspalt måste lämnas mellan skikten. Sandwichväggens olika skikt får inte sammanbindas med varandra genom murband eller specialkonstruktioner, det försämrar isoleringsförmågan markant. Dessutom ska flanktransmissionen genom anslutande väggar och tak helst brytas för att undvika ljudöverföring genom anslutande konstruktioner. Testerna har visat att putsning inte påverkar sandwichsväggars ljudisoleringsförmåga mer än max 1dB.

Tabell 1. bauroc s rekommenderade sandwichvägglösningar

bauroc väggskikt
d1
avstånd
mellan
stenväggar
d2
mineral-
ull d3
AEROC väggskikt
d4
total
tjocklek
d5
Rw
(dB)
Rw’
(dB)
(Rw-C)
testprotokoll eller officiella beräkningar väggens vikt
bauroc PLADE 100mm 55mm 50mm bauroc PLADE 75mm *) 230mm 63 61…56 Beräknad efter jämbördigt testresultat ca 105 kg/m²
bauroc PLADE 100mm 40mm 30mm bauroc PLADE 100mm *) 240mm 62 60…55 Beräknad efter jämbördigt testresultat ca 120 kg/m²
bauroc ACOUSTIC 150mm 50mm 30mm bauroc ELEMENT eller CLASSIC 100mm 300mm 60 59…55 Nr. 569 / 2011 – AL 8.4 ca 144 kg/m²
bauroc ACOUSTIC 150mm 50mm 30mm bauroc ACOUSTIC 150mm 350mm ≥55 192 kg/m²

*) Tunn bauroc PLADE75 vägg får inte användas för upphängning av köksskåp eller andra tunga föremål.
Rw – Ljudisoleringsvärde för bauroc s vägglösning enligt mätningar i laboratorieförhållanden.
Rw’ – Förväntat aktuellt ljudisoleringsvärde mellan rummen.
C – korrektionsfaktor för vardagsbrus.

För byggnation av sandwichväggar rekommenderas bauroc PLADE (med volymvikt 535 kg/m3) eller bauroc ACOUSTIC (med volymvikt 575 kg/m3) produkter. Vägglösningar av bauroc produkter angivna i tabellens tre första rader passar för ljudsäkra ickebärande väggsystem. Vägglösningen med produkten bauroc ACOUSTIC150 i tabellens sista rad kan även användas för ljudsäkra bärande väggsystem, men i så fall måste flanktransmissionen brytas genom både lägenhetsavskiljande väggar, golv och tak.

Luftljudsisolering av bauroc massivvägg

Väggens luftljudsisolering beror framförallt på väggens vikt, d.v.s. dess tjocklek och materialets densitet.

Tabell 2. Luftljudsisoleringsvärden som kan uppnås med massiva bauroc väggkonstruktioner.

Produkt AEROC väggtjocklek
(mm) / densitet (kg/m³)
Ytbehandling Luftljudsisolering
Rw (dB)
ELEMENT 100 100 / 425  Puts + puts  35
ELEMENT 150 150 / 425 Puts + puts  39
CLASSIC 150 150 / 425 Puts + puts  39
CLASSIC 200 200 / 425 Puts + puts  43
CLASSIC 250 250 / 425 Puts + puts  45
CLASSIC 300 300 / 425 Puts + puts  47
UNIVERSAL 200 200 / 375  Puts + puts  41
UNIVERSAL 300 300 / 375 Puts + puts  46
ACOUSTIC 100 100 / 575 Puts + puts  38
ACOUSTIC 150 150 / 575 Puts + puts  43
ACOUSTIC 200*) 200 / 575 Puts + puts  46
ACOUSTIC 250 250 / 575 Puts + puts  49
PLADE 75  75 / 535 Puts + puts  35
PLADE 100 100 / 535 Puts + puts  48
HARD 200  200 / 535 Puts + puts  45
HARD 250 250 / 535 Puts + puts  48
HARD 300 300 / 535  Puts + puts  50
ECOTERM+300  300 / 300 Puts + puts  43
ECOTERM+375  375/300 Puts + puts  46
ECOTERM+500 500/300 Puts + puts  49

*) Acoustic 200mm vägg kan byggas av ACOUSTIC 250 block som placeras på högkant.

Tabellvärden gäller under förutsättning att alla fogar är kravenligt fyllda och biverkningar genom andra konstruktioner inte försämrar isoleringen. Putsning som ytbehandling innebär in- och utvändig putsning med 10kg/m² för båda väggytor.

Fodring av väggar

En möjlighet för förbättring av ljudisoleringsförmåga är att klä väggarna med gipsskivor som exemplen i figuren nedan visar.