Ljudisolering

Vid dimensionering och byggnation måste man följa vissa normer för ljudisolering, i enlighet med byggnadens och utrymmens ändamål.

Ljudsäker lägenhetsavskiljande vägg av bauroc produkter

Ljudisoleringsfrågor är extra viktiga när det handlar om isolering mellan lägenheter i parhus, radhus eller flerfamiljshus som måste uppfylla vissa decibelkrav. Ljud överförs från en lägenhet till en annan inte bara genom väggar utan även genom alla angränsande konstruktioner samt genom ventilationskanaler och –schakt. Därför är det ytterst viktigt att se till, både vid projektering och i byggskedet, att ljudöverföring från ett rum till ett annat inte sker genom ventilationssystemet, golv, innertak eller konstruktioners fogar. För närmare information och ritningar över rekommenderade konstruktionsfogar vänligen kontakta Baurocs representant, vars kontaktuppgifter kan hittas här.

Väggkonstruktioner som uppfyller olika krav för luftljudsisolering kan byggas med hjälp av baurocs sandwichvägglösningar. En stor fördel för sådana väggar ligger i väggens ringa vikt. Väggens vikt ligger inom 100…200 kg/m², beroende på önskad ljudisoleringsförmåga och vald konstruktion.

Av bilden framgår tvärsnittet av en sandwichvägg samt beteckningar för de olika skikten. Alla vertikal- och horisontalfogar i båda blockväggar måste vara fyllda med bauroc blocklim från kant till kant. Styva mineralullskivor med lämplig tjocklek skall limmas på ett av väggens blockskikt. Mineralullen får inte komma i direktkontakt med väggens andra blockskikt, en luftspalt måste lämnas mellan skikten. Sandwichväggens olika skikt får inte sammanbindas med varandra genom murband eller specialkonstruktioner, det försämrar isoleringsförmågan markant. Dessutom ska flanktransmissionen genom anslutande väggar och tak helst brytas för att undvika ljudöverföring genom anslutande konstruktioner. Testerna har visat att putsning inte påverkar sandwichsväggars ljudisoleringsförmåga mer än max 1dB.

Tabell 1. bauroc s rekommenderade sandwichvägglösningar

bauroc väggskikt
d1
avstånd
mellan
stenväggar
d2
mineral-
ull d3
bauroc väggskikt
d4
total
tjocklek
d5
Rw
(dB)
R’w
(dB)
testprotokoll eller officiella beräkningar väggens vikt
bauroc ACOUSTIC 150mm 50m 30mm bauroc ELEMENT eller CLASSIC 100mm 300mm 60 ≥55 Nr. 857 I 2018 – AL 8.4 ca 144 kg/m²
bauroc ACOUSTIC 100mm min 50mm 30mm bauroc ACOUSTIC 100mm 250mm 52…54 ca 130 kg/m²
bauroc ACOUSTIC 150mm 50mm 30mm bauroc ACOUSTIC 150mm 350mm ≥55 192 kg/m²

Rw – Ljudisoleringsvärde för bauroc s vägglösning enligt mätningar i laboratorieförhållanden.
R’w – Förväntat aktuellt ljudisoleringsvärde mellan rummen.

För byggnation av sandwichväggar rekommenderas bauroc ACOUSTIC (med volymvikt 575 kg/m3) produkter. Vägglösningar av bauroc produkter angivna i tabellens tre första rader passar för ljudsäkra ickebärande väggsystem. Vägglösningen med produkten bauroc ACOUSTIC150 i tabellens sista rad kan även användas för ljudsäkra bärande väggsystem, men i så fall måste flanktransmissionen brytas genom både lägenhetsavskiljande väggar, golv och tak.

Luftljudsisolering av bauroc massivvägg

Väggens luftljudsisolering beror framförallt på väggens vikt, d.v.s. dess tjocklek och materialets densitet.

Tabell 2. Luftljudsisoleringsvärden Rw (dB) som kan uppnås med massiva bauroc väggkonstruktioner.

bauroc Produkt densitet, kg/m³ bauroc väggtjocklek, mm
100 150 200 250 300 375 500
ECOTERM+ 300 44 47 50
UNIVERSAL 375 42 47
CLASSIC 425 36 40 43 46 48
ELEMENT 475 37 41
HARD 535 38 46 49 50
ACOUSTIC *) 575 39 44 47 49

*) ACOUSTIC 200mm vägg kan byggas av ACOUSTIC 250 block som placeras på högkant.

Tabellvärden gäller under förutsättning att alla fogar är kravenligt fyllda och biverkningar genom andra konstruktioner inte försämrar isoleringen. Putsning som ytbehandling innebär in- och utvändig putsning med 10kg/m² för båda väggytor.

Fodring av väggar

En möjlighet för förbättring av ljudisoleringsförmåga är att klä väggarna med gipsskivor som exemplen i figuren nedan visar.

 

Uppgifter per 2019-06-18