Torrblandningar

bauroc BLOCKLIM

Blocklim lämpar sig för limning av bauroc inomhus och utomhus.

Bruksanvisning:
Blanda en säck pulver (25 kg) i ca 7 – 7,5 l vatten med en vispförsedd borrmaskin. Blanda i minst 2minuter, varefter blandningen får stå i 10 minuter. Blanda på nytt och tillsätt vatten vid behov. Blandad massa bör användas inom 3 timmar. Applicera limmet med en tandad spackel, slev eller limsläde. Fogbredd: ca 2-3 mm. Massans och blockens temperatur bör överstiga +5°C.
Om den blandade massan blir tjock, får den inte förtunnas genom att tillsätta vatten, ty då försämras limmets hållfasthet och övriga egenskaper. Nymurad konstruktion bör skyddas mot regn.

Förpackning och lagring:
Produkten förpackas i 25 kg säckar. Säckarna bör skyddas mot fukt och får inte ligga direkt mot marken. Lagringstid ca 1 år i torra utrymmen.

bauroc LAGNINGSBRUK

Lagningsbruk lämpar för fyllning och lagning av slag- och tryckskador i bauroc murverk. Bruket består huvudsakligen av finmald lättbetong.

Bruksanvisning:
Blanda en säck pulver (20 kg) i ca 7-7,5 l vatten med en vispförsedd borrmaskin. Blanda i minst 2 minuter, varefter blandningen får stå i 10 minuter. Blanda på nytt och tillsätt vatten vid behov. Blandad massa bör användas inom 3 timmar. Fukta de ytor som skall repareras och fyll små (15 mm) håligheter med reparationsbruk. Djupare hål repareras i flera skikt. Applicera bruket med en spackel eller murslev. Ytans och bruketstemperatur bör överstiga +5°C.
Om den blandade massan blir tjock, får den inte förtunnas genom att tillsätta vatten, ty då försämras limmets hållfasthet och övriga egenskaper.

Förpackning och lagring:
Produkten förpackas i 20 kg säckar. Säckarna bör skyddas mot fukt och får inte ligga direkt mot marken. Lagringstid ca 1 år i oöppnad säck i torra utrymmen.

Vinter lim och lagningsbruk

Säckar med limblandningar avsedda för vinterbruk bär specialmarkering och innehåller nödvändiga frosttillsatser.
Produkten lämpar sig för limning av lättbetongblock inomhus och utomhus vintertid (0 – -10°C).

Bruksanvisning:

I kalla förhållanden (0 – -10°C) används varm massa (+30 – + 40°C). Blandningsvattnet får inte överstiga +60°C. Massan får inte avkylas för snabbt före murningen. Bearbetbarhetstiden för varm massa är 30 minuter, dvs kortare än normalt. Öppentiden är endast ca 5 minuter, varefter ytan tillfryser och vidhäftningen försvagas. Om den blandade massan blir tjock, får den inte förtunnas genom att tillsätta vatten, ty då försämras limmets hållfasthet och övriga egenskaper. Blocken böra vara torra och absorberande. Frusna och snöiga block uppvärms till +1°C. Nymurad konstruktion bör skyddas mot regn.

EASYFIX monteringslim

bauroc EASYFIX är ett enkomponents polyuretanlim för byggnation av icke-bärande mellanväggar av bauroc mellanväggsskivor eller av bauroc block och ett lämpligt alternativ till mineraliskt finbruk (bauroc lim för mellanväggsskivor). bauroc EASYFIX passar inte för byggnation av bärande väggar och ytterväggar. Jämfört med vanligt mineraliskt bauroc lim för mellanväggsskivor gör bauroc EASYFIX arbetet renare och bekvämare, men även snabbare, eftersom man inte behöver blanda limmet själv.

bauroc EASYFIX levereras i 1000 ml aerosolflaska, produktens nettovolym är 750 ml. Aerosolflaskor är emballerade i kartonglådor, 12 flaskor per låda. Minsta beställningsvolymen är 1 aerosolflaska och produkten säljs endast tillsammans med bauroc blockprodukter för byggnation av ickebärande mellanväggar.

Tekniska data

Tekniska data Värde
Produktens nettovolym i flaskan 750 ml produkt i 1000 ml aerosolflaska
Yttorr (+23 °C, 50% RH) 8-15 minuter
Slutlig härdning (+23 °C, 50% RH) 24h
Slutlig härdning (+5 °C, 50% RH) 72h
Brandklassen för härdat limskum (DIN 4102-1) B3
Antändningspunkt för härdat limskum 400°C
Garanterad förvaringstid 12 månader i oöppnad förpackning

bauroc EASYFIX åtgångsvärden *

Produkt åtgång
m²/flaska
åtgång
behållare/underlag
CLASSIC 150 4…5 1,9…2,4
CLASSIC 100 5…7 2,1…2,9
ELEMENT 150 6…8 1,2…1,6
ELEMENT 100 9…11 1,3…1,8
ELEMENT 75 9…11 1,7…2,1
ELEMENT 50 11…15 1,7…2,3

* Åtgångsvärden är uppskattningsvärden och verklig åtgång kan variera avsevärt.

Bruksanvisning

Under arbetet bör lufttemperaturen ligga mellan -5°C…+35°C och bauroc EASYFIXerosolflaskans temperatur mellan +5°C…+30°C, bäst resultat uppnås vid +20°C. Under kallare perioder får aerosolflaska värmas upp till nödvändig arbetstemperatur i varmt vatten eller i ett varmt rum, varvid omgivningstemperaturen inte får överstiga +30°C. Temperaturbeständighet för härdat limskum är mellan -40°C till +90°C.
Limmade ytor måste vara släta och dammfria. För slutresultatets kvalitetssäkring är det viktigt att veta att bäst vidhäftning mellan blocken uppnås när limmade ytor trycks tätt mot varandra. För slipning av ojämnheter rekommenderas bauroc slipverktyg. Slipdamm måste borstas bort noggrant för att garantera bra vidhäftning mot limmad yta.
Limskum härdas med hjälp av fukt. bauroc ELEMENT eller CLASSIC produkter som nyligen har tagits ut från sin plastförpackning har nödvändig fukthalt och ytor som ska limmas behöver inte fuktas ytterligare. Om öppnade förpackningar med monterbara bauroc mellanväggskivor eller block har stått en längre tid i torra förhållanden, rekommenderas först fuktning av ytor som ska limmas. Vid lägre temperaturer, under +5°C, bör man använda specialmedel för fuktning av underlaget, t.ex. PENOSIL Premium Foam Activator.
Skruva fast aerosolflaskan till en skumpistol, håll flaskan i upprätt läge. Kontrollera att ingen vistas framför pistolen och skruva inte pistolen ovanpå flaskan utan flaskan under pistolen medan du håller skumpistolen vänd från dig. Flaskan får inte skruvas på skumpistolen med ventilen vänd neråt och inte så att man skruvar i skumpistolen ovanpå flaskan.
Skaka flaskan väl, ca 20 gånger, efter att den har skruvats fast till skumpistolen. Applicera limmet i 2-4cm skumremsor både på horisontella och vertikala ytor som ska limmas. Vid väggtjocklek upp till 100 mm räcker det med bara en bred skumremsa i mitten av väggen eller två parallella smala skumremsor. Vid väggtjocklek över 100 mm måste två skumremsor användas. Skumremsans tjocklek, skummets struktur och stabilitet påverkas av formen på skumpistolens munstycke. Tryck ihop blocken som ska limmas. Limmet ger ett starkt förband redan efter 30 minuter, slutlig härdning sker under 24-72 timmar, beroende av lufttemperatur och -fuktighet. Limskum som hamnar utanför fogarna bör få härda minst ett par timmar, varefter det kan tas bort mekaniskt, till exempel med hjälp av bauroc slipverktyg.
För fixering av bauroc ELEMENT mellanväggsskivor mot varandra under byggprocessen rekommenderas bauroc fixturer som hjälper att påskynda byggarbetet. Fixturerna hjälper att hålla fast skivorna tills limmet har härdat och det är lättare att loda väggen. Vid byggnation av ickebärande mellanväggar av bauroc Classic block behöver fixturer inte användas.
Aerosolflaskor måste tömmas helt och tomma flaskor kasseras i enlighet med gällande föreskrifter för avfallshantering.

Säkerhetsföreskrifter

Aerosolflaskor får inte förvaras vid temperatur över +50°C, nära värmekällor eller i direkt solljus. Lagra flaskorna i upprätt läge vid temperatur +5°C…+30°C. Förvaras åtskilt från antändningskällor – rökning förbjuden! Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Undvik inandning av gas/ånga, produkten avger vid användning gaser som är hälsoskadliga genom inandning. Produkten bör inte användas i dåligt ventilerade utrymmen utan en skyddsmask med lämpligt gasfilter (d.v.s. ett A1 filter enligt standarden EN 14387). Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Kan irritera ögonen, andningsorganen och huden, orsaka överkänslighet vid inandning och vid hudkontakt. Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Användning av denna produkt kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga mot diisocyanater. Personer som har astma, eksem eller hudsjukdomar bör undvika kontakt med produkten, inklusive hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Uppgifter per: 2016-05-22