Särskilda anvisningar för vintermontering

Anvisningar för vintermontering av bauroc lättbetongblock är i princip samma som för andra byggblock. Vid lägre temperaturer under +5ºC bör särskilda torrblandningar med frosttillsats användas för murning. Tänk även på att färdiga blandningar har kortare användningstid och att blockens anläggningsytor kan behöva kompletterande uppvärmning samtidigt som halvfärdiga murverk behöver skyddas mot vind och nederbörd. Vägg av bauroc block bör helst inte muras vid lägre temperaturer än -10ºC.

bauroc limblandningar för vinterbruk

Vanliga bauroc limblandningar lämpar sig för användning vid temperaturer över +5°C. När temperaturen sjunker lägre än så måste limblandningar för vinterbruk användas. Dessa blandningar innehåller särskilda frosttillsatser som säkrar limmets härdning även vid lägre temperaturer. Limblandningar för vinterbruk lämpar sig för användning ner till -10°C och är markerade med en särskild symbol (en snöflinga) på förpackningen

Beredning av blandning

  • om möjligt förvara limsäckarna i uppvärmt utrymme;
  • använd varmt vatten (helst 20-40°C, max. 60°C) och blanda limmet i uppvärmt utrymme;
  • temperaturen för färdig blandning måste överstiga +10°C.
  • brukstiden för uppvärmd blandning är 30 minuter;

Tänk på att en blandning beredd av varmare vatten har kortare brukstid eftersom blandningen härdar snabbare vid högre temperaturer. En limblandning vars härdningsprocess redan har påbörjats kan inte spädas med vatten för att kunna bearbetas lättare. En blandning som har kallnat kan blandas med varm nygjord blandning för att höja dess temperatur. Snabb kylning av blandning bör undvikas både i blandningskärl och i murverk, vilket förutsätter maximalt skydd mot vind på arbetsplatsen. Blandningen kallnar långsammare även om blandningskärlet lindas i isoleringsmaterial.

Beredning av blandning med tillsatt antifrostmedel

Det är tillåtet att göra vinterblandning av vanlig bauroc limblandning genom att blanda in antifrostmedel. Blanda 200-250ml antifrostmedel per 25kg bauroc säck med limblandning. Bered först en vanlig blandning med varmt vatten, blanda sedan in antifrostmedlet och rör om noggrant på nytt.

Murning

bauroc block och fogarmering som används vid murning får inte vara isbelagda, snöiga eller blöta;
blocken bör först värmas upp till minst +1°C, endast torra uppvärmda block ger fullgod vidhäftning med blocklim;
färdig blandning som har applicerats på murverket klarar högst 5 minuter otäckt, men desto kortare desto bättre;
före och efter användning håll limslådan i varmt vatten, isolera blandningskärlen och, om möjligt, skydda arbetsplatsen mot vind;
bauroc block, limsäckar och fogarmering måste lagras skyddade mot nederbörd och vind, extra viktigt är det att skydda murverkets horisontella ytor mot nederbörd. Vid temperaturer under 0°C måste blockens horisontella anläggningsytor värmas med hjälp av strålvärme, värmefläkt eller blåslampa innan applicering av limblandningen. Färdig blandning som har applicerats på murverk får stå otäckt i max 5 minuter, helst ännu kortare.

Att undvika frostskador

Frostskador uppstår endast i byggblock som har blivit genomvåta och därefter fryst och tinat upprepade gånger. Frostbeständigheten för bauroc block är 25 – 50 frostcykler. Då torra block tål upprepade växlingar mellan plus- och minusgrader utan problem är det främsta målet för undvikande av frostskador att inte låta blocken bli genomvåta vid byggnation vintertid.
Alla horisontella ytor, såväl på block lagrade på byggplatsen, som på murade murverk och bauroc element, måste skyddas mot direkt nederbörd genom noggrann övertäckning med plast eller annat vattentätt material.
Snön i sig är inte farlig för blocken, men vatten från smält snö får inte rinna ner i blockväggen. Eventuell snö som kan ha samlats på golv och mellanbjälklag måste röjas innan den börjar smälta för att undvika att underliggande blockrader blir genomvåta av smältvatten.
I ett hus med tätt klimatskal bör man se till att luftväxlingen i huset fungerar som den skall för att förebygga kondensbildning under byggtiden på insidan av fönster och på kalla betongytor. Eventuellt kondensvatten från invändiga ytor får inte rinna ner i blockväggar.
Att följa dessa enkla regler kräver ingen större ansträngning av byggare och vid rätt utfört arbete utsätts inte bauroc produkter för någon frostcykel i genomvått tillstånd.
Uppgifter per 2017-01-12