Isolering av gamla stenväggar

Ofta är det inte möjligt att isolera från utsidan väggarna i gamla stenhus med fasader av historiskt eller kulturhistoriskt värde. Ur byggnadsfysisk synvinkel är det säkrast att inte isolera alls stenväggar som har stått emot tidens tand i hundra år eller mer, eller att isolera från utsidan. Det finns dock ett antal äldre byggnader där det finns ett tydligt behov av att minska uppvärmningskostnaderna och öka den termiska komforten inomhus och det enda alternativet är att isolera ytterväggarna inifån. I en sådan situation är det möjligt att använda lättbetongplattor bauroc RENOVE, som är avsedda för invändig isolering av gamla stenväggar. En expert på byggnadsfysik bör definitivt involveras. För mer information om material som är lämpliga för invändig isolering, klicka här.

bauroc RENOVE isoleringsplattor är mest lämpliga för invändig isolering av byggnader med ytterväggar av historiska tegelsten eller natursten. I hus byggda under sovjettiden är bauroc RENOVE isoleringsplattor lämpliga för isolering av ytterväggar av så kallade Narva-block och andra lättbetongblock eller väggelement. Även om produkterna har utvecklats med tanke på behovet för invändig isolering, kan de även användas för att isolera gamla stenväggar från utsidan.

Vid isolering av ytterväggar inifrån gäller inte regeln “ju mer desto bättre”, utan tvärtom. Isolering bör endast utföras i sådan omfattning att fuktkondensering och frostskador undviks på insidan av den gamla stenväggen, som har svalnat på grund av isoleringen. Kondensat skulle leda till risk för mögelbildning. Om ett tjockare invändigt isoleringsskikt gör att minusgrader når den invändiga ytan av den gamla väggen, finns det ytterligare en risk för nedbrytning av väggarna och/eller isoleringsskiktet på grund av frostskador.

Det är just med dessa risker i åtanke som bauroc RENOVE har utvecklats i 10 cm tjocka plattor av lättbetong med en specifik värmeledningsförmåga λD = 0,10 W/m·K. Det är en optimal kompromiss mellan behovet av väggisolering och säkerställandet av väggens livslängd. Om värmegenomgångskoefficienten för en gammal stenvägg före isolering var 1 W/m²·K, ökar montering av 10 cm tjocka bauroc RENOVE isoleringsplattor väggens värmeisolering 2 gånger och förbättrar tydligt känslan av termisk komfort inomhus.

Förutom sina utmärkta värmeisoleringsegenskaper är bauroc RENOVE isoleringsplattor tillräckligt starka för att bära väggskåp och gardinskenor. Det är inte nödvändigt att täcka isoleringsplattor med ytterligare gipsskivor. För att ytbehandla de korrekt monterade bauroc RENOVE plattorna är det tillräckligt att applicera spackelfärg på dem.

Lättbetong har en god kapillär vattenledningsförmåga, dvs. det är ett kapilläraktivt isoleringsmaterial. Det innebär att om fukt fortfarande kondenseras på insidan av en gammal vägg under kallperioden, kommer kondensvattnet att återvända till det varma rummet tack vare kapillär vattenöverföring och kan avdunsta igen i den varmare luften.

Eftersom inredningen i fuktiga rum måste bestå av ångtäta skikt, som under kritiska förhållanden inte tillåter kapillärt återflöde av kondensvatten på insidan av den gamla väggen, är lättbetong inte lämplig för invändig isolering av gamla stenväggar i fuktiga rum.

Till skillnad från ångtät isolering tillåter andningsbara bauroc RENOVE isoleringsplattor det inre skiktet på väggen att torka ut mot rummet på sommaren, vilket eliminerar risken för fuktkondens under isoleringsskiktet i sommarvärmen. Detta problem är en verklig risk när man använder en ångtät isoleringslösning.

Grundläggande monteringsanvisningar

Gamla stenväggar utjämnar man med kalkbaserade putsbruk.

Den första raden av isoleringsplattor ska monteras på ett sten- eller betonggolv, på samma sätt som bauroc ELEMENT väggplattor. Plattorna ska fästas på den tidigare planputsade gamla väggen med bauroc BLOCKLIM. Alla horisontella och vertikala fogar ska fyllas med limmet.

OBS! Vid limning av plattor på en putsad vägg ska du se till att limmet appliceras jämnt på hela väggen bakom plattan, över hela plattans baksida och att det inte finns några tomrom mellan plattan och väggen.

OBS! Plattor som ska placeras över dörr- och fönsteröppningar, samt de plattor som gardinstänger, vägghyllor eller andra tunga föremål är fästa vid skall dessutom fästas i väggen med hjälp av dymlingar som är avsedda för montering av isoleringsplattor.

Mineraliska, ånggenomsläppliga, “andningsbara” ytbehandlingar, samt traditionella kalk- och lerputs, är lämpliga för ytbehandling av en vägg täckt med bauroc RENOVE isoleringsplattor.

Mer detaljerade monteringsanvisningar för bauroc RENOVE finns här