Armering i murverk och expansionsfogar

Yttre faktorer kan orsaka volymförändringar i blockväggar. Volymförändringar betingas framförallt av temperatursvängningar och förändringar i fukthalten. Det leder till spänningar inne i konstruktionen som kan orsaka sprickbildning i stenväggar. För att minska risken för sprickbildning används armering i blockväggar. Blockväggar som är kortare än 3 m behöver normalt inte armeras. Blockväggar som är längre än 12 m delas upp till kortare sträckor med hjälp av expansionsfogar. Vid byggnation av enfamiljshus av AEROC produkter är expansionsfogar normalt inte nödvändiga.

Expansionsfogar

Expansionsfogar bör lämnas på följande ställen:

 • där en varm och en kall vägg möts eller vid övergången mellan dessa;
 • där blockväggen ändrar tjocklek;
 • om längden på oarmerade väggar överstiger 6 m (armering av väggar gör det möjligt att utöka avståndet mellan expansionsfogar upp till 12 m);
 • där långa bärande väggar möts;
 • där väggarna möter stolpar eller väggar av annat material;
 • där vägghöjden ändras kraftigt.

Tätning av expansionsfogar

Eftersom murverket delas vid expansionsfogen måste fogarna tätas noggrant och skyddas mot väderpåverkan. Expansionsfogar fylls oftast med mineralull (t.ex. ISOVER TK). Expansionsfogar i ytterväggar tätas på ut- och insidan med elastisk fogmassa som vid utomhusförhållanden måste vara väderbeständig. Ytbehandlingsmaterialet får inte täcka över fogfyllningen, annars tappar fogen sitt syfte. Fogarna kan täckas med lämpliga lister.

Expansionsfogar kan utföras t.ex. med hjälp av beslag för kryssförbindning av väggar.

Expansionsfogar kan läggas till exempel enligt figuren nedan.

Armering

Risken för sprickbildning kan minskas med hjälp av armering av murverket. Genom armering kan även avståndet mellan expansionsfogar utökas. Armeringsjärn läggs i blockväggars liggfogar eller så kan användning med armeringsbalkar projekteras. Behovet för armering och armeringens placering bestäms av projekterare.

Armeringen är absolut nödvändig:

 • i långa väggar där motstånd mot sidobelastning (vindlast) krävs;
 • i hårdare belastade väggdelar;
 • i första blockraden ovanpå grunden;
 • i fogarna under fönsteröppningar (minst 900 mm över öppningen till båda sidor);
 • i upplagen för överliggare (inom 900 mm).

För armering av väggar byggda av AEROC block erbjuder vi två alternativ:
1. Att använda A3 Ø 8 mm armeringsjärn.
2. Att använda Murfor murverksarmering

Ø 8 mm A3 armeringsjärn
Blockens ovanyta bör förses med frästa spår med hjälp av en el- eller manuell fräs. Därefter fylls de frästa spåren med AEROC blocklim och armeringsjärnet sänks i limmet så att armeringsjärnet täcks helt med lim. Fogarmeringen skall ligga ca 60 mm från väggens yttre yta.

I 375 mm, 300 mm och 250 mm tjocka AEROC blockväggar ska två armeringsstänger läggas i var fjärde fog och i 200 mm och 150 mm tjocka väggar en armeringsstång i mitten av väggen.
Lämplig placering av fogarmering för olika blockväggar visas i figuren nedan.

Murfor murverksarmering

Som ett annat alternativ för armering av väggar erbjuder vi Murfor EFS murverksarmering som är avsedd för användning i tunna limfogar. Det är en armering som används allt oftare i Europa tack vare dess enkla montering. Armeringen är förzinkad och består av tunna stålplåtstänger (höjd 1,5 mm) sammanbundna med tunn tråd. Vid användning av Murfor murverksarmering behöver man inte fräsa några spår i blocken eftersom Murfor murverksarmering får plats i limfogen.

 

Uppgifter per 2016-05-22