Mellan- och vindsbjälklag av bauroc tak- och bjälklagselement

Allmänt

bauroc tak- och bjälklagselement är projekterade som en enkel överliggare och är dimensionerade för bestämd last. Tak- och bjälklagselementen tillverkas med bärförmåga 5,5–6,5 kN/m² som är ett godkänt beräkningsvärde för last förutom produktens egenvikt. bauroc tak- och bjälklagselement innehåller två skikt av svetsade armeringsnät – det nedre och det övre. Med hjälp av dessa garanteras såväl elementens erforderliga bärförmåga som deras hållfasthet när de lyfts på mitten.

Bland specialprodukterna tillverkas även konsoltak- och bjälklagselement (max. konsol 1,5 m) samt element med rostfri armering för användning utomhus (t.ex. för balkonger).

bauroc tak- och bjälklagselement tillverkas i bestämda längder och bredder som måste beaktas redan vid projektering. Tak- och bjälklagselementen finns i längder 1,0 … 6,0 m, med 0,2 m intervaller. Elementens standardbredd är 600 mm. Dessutom tillverkas även 300 mm breda tak- och bjälklagselement. Takelementens höjd är 250 mm.

Elementen är i verkligheten något kortare än det nominella måttet, eftersom det exakta skärintervallet är 0,199m, vilket gör att t.ex. bauroc tak- och bjälklagselement med den nominella längden 5,0m har en verklig längd på 4,975m. Vid projektering behöver man inte ta hänsyn till elementens exakta längd och det räcker med att beakta de nominella måtten N x 0,2m, med nedan angivna rekommenderade upplagslängder. Tabellen med standardmått av tackelementslängder finns här.

bauroc tak- och bjälklagselements svetsade armeringsnät är projekterade för elementens mått och bärförmåga och används enbart för tillverkning av tak- och bjälklagselement i bestämda längder. Därför får inte tak- och bjälklagselementen kapas på byggplatsen då det kan påverka elementens bärförmåga.

Figur 1. Elementens armeringsritning 

bauroc tak- och bjälklagselement är rektangelformade och utan ihåligheter. Elementsidorna är försedda med spont-och-not profil. Figur 2 visar måtten för elementens spont-och-not och deras sammanfogning i längsgående fogar. Tak- och bjälklagslementen har en ihålighet i överkanten på ena sidan som fylls med finbetong (t.ex. Weber S-06) efter elementens montering.

Figur 2. Mått för elementens spont-och-not förband

Tak- och bjälklagslements upplagslängd

Tak- och bjälklagselements upplagslängd vid murverk ska vara minst 90 mm. Om elementen vilar på stålbalkar får upplagslängden vara 80 mm. Ytterväggar som är byggda av bauroc ECOTERM+ block kräver något större upplagslängd, ungefär 150 mm. Vid användning av bauroc tak- och bjälklagselement bör alla yttersta element i längdriktning helst vila på ytterväggarna. Så kan väggar till nästa våningsplan börja från samma höjd. Annars kan det bli en höjdskillnad mot sidoväggar, då elementens höjd är 250 mm medan höjden för bauroc block är 200 mm. Samma princip gäller för lutande element i vindsbjälklag.

Figur 3. Tak- och bjälklagselements upplagslängd vid en yttervägg av bauroc ECOTERM+ block

Projektering av genomföringar

Armeringsnät inuti elementen utgör en viss begränsning för placering av öppningar och genomföringar i mellanbjälklag. Härnäst följer några instruktioner om var och hur öppningar helst bör planeras, som man bör tänka på redan under projektering. Baurocs försäljare hjälper gärna till med råd och tips vid behov.

Håltagning för mindre öppningar

Genomföringar för avloppsrör och andra mindre öppningar bör projekteras så att de hamnar i de längsgående fogarna mellan elementen (figur 6.4). Vi har beaktat det vid armering av bauroc tak- och bjälklagselement som har en 90mm bred armeringsfri zon på kanterna. Genomföringar kan inte placeras i längsgående fogar mellan de smala, 300 mm breda elementen!

Hål till genomföringar för vattenrör och elkablar kan även borras mitt i elementen, se det vita området på figuren. Borra försiktigt för att leta rätt på armeringens mellanrum.

Figur 4. Möjligheter för håltagning i längsgående fogar mellan bauroc tak- och bjälklagselement

Större hål i mellanbjälklag och yttertak

Onekligen behöver ett tak även större öppningar (för skorstenar, ventilationskanaler mm). Det löser man med hjälp av avväxling av element. Då avväxlas de kortare elementen till angränsande element. Vi erbjuder särskilda upphängningsbultar och växlingsbalkar som gör det möjligt att göra upp till 1200 mm breda öppningar (två element) i mellanbjälklag. Några möjliga exempel för avväxling av element visas i figur 5-7.

Figur 5. Avväxling av bauroc tak- och bjälklagselement med hjälp av upphängningsbultar

Figur 6. Avväxlingsbalk för 600 mm element

Figur 7. Avväxlingsbalk för 1200 mm element

Armering och förstyvning av mellanbjälklag

Armering av fogar

bauroc tak- och bjälklagselements längsgående fogar behöver inte armeras i elementets hela längd. Det är främst de längsgående fogarna vid bärande innerväggar som behöver armeras. Detta möjliggör överföring av dragkrafter från en takdel (elementplan) till en annan. Figur 8 visar principen för armering av fogar.

Tvärgående armering

Innertak av bauroc tak- och bjälklagselement bör även förses med tvärgående armering. För det första hjälper tvärgående armering ta emot dragspänningar som orsakas av horisontella laster. För det andra håller armeringen elementen tätt intill varandra och minskar därmed risken för sprickbildning i de längsgående fogarna mellan elementen. Tvärgående armering läggs i frästa spår på elementens ovansida. Armeringsstålets diameter ska vara minst 10 mm. Möjlig placering av tvärgående armering visas i figur 8.

 

Figur 8. Armering av baurocs mellanbjälklag

Tätning av längsgående fogar mellan elementen

I de längsgående fogarna mellan bauroc tak- och bjälklagselement bildas ett spår i elementens ovanyta som behöver fyllas med finbetong för att säkra täta fogar mellan husets olika våningsplan. De längsgående fogarna vid upplagsändar, där elementen vilar på ytterväggar, behöver kompletterande tätning. För det borras ett Ø30 mm hål i den längsgående fogen ovanför ytterväggen och fylls med finbetong (figur 9.a). I vindsbjälklag förankras elementen i samma syfte. Om man misstänker att några sådana hål aldrig borrades och fylldes under byggnationen bör man borra hålen senare nerifrån och upp och fylla dessa med monteringsskum (figur 9.b).

Figur 9. Tätning av fogar mellan bauroc tak- och bjälklagselement

Förankring av mellanbjälklag av bauroc tak- och bjälklagselement

Mellanbjälklag av tak- och bjälklagselement förstyvar byggnaden och hjälper att öka murverkets motstånd mot horisontella laster (vindlaster). Om friktionskraften mellan elementet och väggen inte är tillräcklig för överföring av horisontella laster måste mellanbjälklaget förankras i väggarna. Mellanbjälklagen i mindre hus har normalt inte det behovet. Dock är det viktigt att använda förankring i vindsbjälklag av bjälklagselement, i synnerhet om elementen för vindsbjälklaget monteras med lutning.

För förankring av bauroc tak- och bjälklagselement i ytterväggar som inte är bärande används 12 mm stänger av rostfritt stål. Stängerna knackas genom elementet in i väggen och de måste gå in i baurocs murverk på minst 250 mm djup (figur 10).

För förankring av bauroc tak- och bjälklagselement i bärande väggar används 10 mm stänger av armeringsstål som trycks in i cementfyllda hål. Hål med 30 mm diameter borras i elementens längsgående fogar med ett djup på minst 400 mm i murverket (figur 11). Förankringsstängerna i lutande tak av bauroc tak- och bjälklagselement förhindrar elementens glidning p.g.a. lutning och motverkar även vindens sugkraft.

Figur 10. Förankring av bauroc tak- och bjälklagselement med stänger av rostfritt stål

Figur 11. Förankring av bauroc tak- och bjälklagselement i bärande vägg

bauroc tak- och bjälklagselement kan även monteras i vindsbjälklag enligt figur 12 (15° taklutning). I det fallet är elementens förankring i väggarna extra viktigt. Det lägre murverket har horisontell yta, medan innerkanten av det högre murverket måste sågas så att dess lutning överrensstämmer med taklutning. Elementen måste monteras så att de inte kan komma i glidning. Det förhindrar man genom att slå i stänger av rostfritt stål i väggen genom elementet. Efter elementens montering borrar man hål med 30 mm diameter i elementens längsgående fogar genom både den högre och den lägre muren. Hålen fylls med cement där man sticker i armeringsstänger.

Figur 12. Förankring av bauroc tak- och bjälklagselement i bärande vägg – med lutning i längsgående riktning

Montering av taksparrar på vindsbjälklag av bauroc tak- och bjälklagselement

Vindsbjälklag med horisontella tak- och bjälklagselement

Takstolar och sparrar fästs i elementen genom hammarband och fördelningsbalkar. Hammarband och balkar fästs i elementen bäst med hjälp av förzinkat upphängningsband. Bandbitar i lämplig längd spikas i elementfogarna när elementens monteras eller gjuts med cement i elementens borrade hål (figur 13). De borrade hålen ska vara 30 mm i Ø och 150 mm djupa. För bästa förankring bör den bandänden som gjuts i hålet böjas tillbaka. Figurerna 14 och 15 visar hur takkonstruktioner kan vila på ett horisontellt vindsbjälklag av bauroc tak- och bjälklagselement, med en taknock som löper på tvären gentemot respektive parallellt med elementen. Alla träkonstruktioner måste isoleras från bauroc tak- och bjälklagselement med fuktspärr (t.ex. bitumenpapper).

Figur 13. Upphängningsband på bauroc tak- och bjälklagselement

Figur 14. Taknocken löper på tvären gentemot bauroc tak- och bjälklagselement

Figur 15. Taknocken löper parallellt med bauroc tak- och bjälklagselement

Lutande tak med bauroc tak- och bjälklagselement

Alla tak måste värmeisoleras. För att isoleringen ska få plats måste taksparrarna höjas upp från elementen. Det kan göras med hjälp av bauroc block som limmas på elementen. Sparrarna monteras sedan på dessa block. För sparrarnas infästning används upphängningsband som är gjutna i de borrade Ø 30 mm och 150 mm djupa hålen i elementen. För bästa förankring bör den bandänden som gjuts i hålet böjas tillbaka.

Figur 16 visar en sådan lösning med block under taksparrar för lutande tak av tak- och bjälklagselement. Infästning av sparrarna framgår tydligare av figur 10. Alla träkonstruktioner måste isoleras från bauroc tak- och bjälklagselement med fuktspärr (t.ex. bitumenpapper).

Figur 16. Lutande tak av bauroc tak- och bjälklagselement

Uppgifter per 2016-05-21.