Lågenergihuset på Ösel – en översikt av husets energiförbrukning

På den estniska ön Ösel, i Kuressaare, byggde man på våren 2011 en av de första byggnaderna med en helhetslösning av AEROC EcoTerm Plus 500 block och AEROC takelement som enligt sin beräknade energiförbrukning klassas officiellt som ett lågenergihus i Estland. Hela huset ovan marknivån är byggd av AEROCs produkter och tilläggsisolering har enbart använts i golv- och takkonstruktionen. Användning av AEROCs produkter i alla bärande konstruktioner ovan marknivån, inkl. i mellan- och takbjälklag ger en helhetslösning som gör huset massivt, lufttätt och eliminerar risken för avsevärda köldbryggor. Alla dessa är viktiga komponenter vid strävan efter husets låga energiförbrukning.


Ytterväggar är murade av EcoTerm Plus 500 block och putsade. Blockmaterialets utmärkta värmeisolerande egenskaper (värmeledningstal λ10, dry = 0,072 W/(m·K) ) låter bygga ytterväggar utan att behöva använda någon tilläggsisolering. EcoTerm Plus block har ca dubbelt så högt värmeisoleringsvärde som massivt trä. Denna unika möjlighet för användning av helt homogent stenmaterial för byggande av ytterväggar som uppfyller dagens höga krav på värmeisolering av bostadshus erbjuds endast av EcoTerm Plus 375 och 500 block bland Aerocs produktsortiment. Användning av EcoTerm Plus 500 block ger väggarna en värmegenomgångskoefficient eller U-värde på 0,15 W/(m²·K).

Vid projektering av lågenergihuset togs hänsyn till följande faktorer:

  • Kompakt utförande
  • Ett yttre skal (väggar, dörrar, fönster, tak, takbjälklag) med bra värmehållningsförmåga
  • Minimala linjära köldbryggor i konstruktionslösningar, vilka garanteras av de lösningar som Aeroc har rekommenderat.
  • Ett ventilationssystem med returvärme
  • Minsta möjliga värmeförluster genom infiltration (ett lufttätt skal) som garanteras med användning av Aerocs block i väggarna och med konstruktionslösningar rekommenderade av Aeroc.
  • Ett effektivt värmesystem, i huset används en luft-vatten värmepump

Husets energiförbrukning bestäms av ett flertal komponenter och ett tillfredsställande slutresultat uppnås när man har bra kontroll över alla komponenter utan att någonting har försummats eller överdimensionerats. Figuren nedan visar fördelningen av värmeenergiförluster mellan de olika komponenterna i lågenergihuset i Kuressaare. Som man kan se på figuren har man prioriterat en helhetssyn i huset och alla komponenter är i samma storleksordning.


Tabellen nedan anger beräknade värden för energiförbrukning per år. Beräkningarna är gjorda med programmet BV² (http://www.bv2.se) enligt en metod angiven i Estland minimikrav för energieffektivitet, utifrån de klimatuppgifter som gäller för Kuressaare. Parallellt utförda beräkningar med ett finskt energiberäkningsprogram DOF-Energia 2.0 gav likvärdigt resultat.

Energiförbrukningskomponent kWh/m² per år
Uppvärmning 25
Bruksvatten 9
El för belysning 7
El för hushållsapparater 13
El för fläktar 6
Total beräknat köpbehov av elenergi 60
Primärenergifaktorn för elenergi enligt estnisk energieffektivitetsförordning 2,0
Totalt behov av primärenergi 120
Energiklass enligt estnisk energieffektivitetsförordning Lågenergihus (klass B)

Husets faktiska energiförbrukning år 2013 var även mindre än den beräknade

Resultaten av faktiskt uppmätt energiförbrukning redan första året efter byggandet låg nära de beräknade värdena. Efter uttorkning av byggfukt visade det sig att den faktiska energiförbrukningen på 54,76kWh/m² år 2013 låg till och med under det beräknade 60kWh/m² per år enligt projektet, trots den långa och kalla vintern år 2013. Den högsta elräkningen för all elförbrukning i det 165m² stora huset, inkl. både värme, varmvatten, belysning och alla hushållsapparater, var även för den kallaste månaden januari enbart 1500 kWh.

Faktiskt uppmätt elförbrukning år 2013, kWh
Månad Dag Natt Totalt
Januari 620 882 1502
Februari 423 608 1031
Mars 554 814 1368
April 275 335 610
Maj 216 251 467
Juni 244 294 538
Juli 149 169 318
Augusti 153 182 335
September 159 212 371
Oktober 273 324 597
November 483 576 1059
December 427 412 839
Året totalt 3976 5059 9035
Energiförbrukning, kWh/(m²/år) 54,76

Faktiskt uppmätt elförbrukning år 2013, kWh

Förutom mycket bra energieffektivitetsvärden ser huset bra ut och smälter fint in i omgivningen. Husprojektet valdes ut med hjälp av en arkitekturtävling, arkitekten är Jürgen Lepper från arkitektbyrån BOA (www.boa.ee). Eftersom tomten ligger på gränsen till gamla stadens K-märkta område, lade tävlingen mycket fokus på att huset ska passa in i den historiska arkitekturmiljön. Husets volym, proportioner, öppningar, detaljer och slutfinish skulle passa ihop med den angränsande historiska bebyggelsen. Byggherren hade dessutom önskemålet att projektera och bygga ett energieffektivt bostadshus med låga uppvärmningskostnader.

Arkitektens kortfattade presentation av husets planering kan läsas här.

För figurer med exempel på konstruktionslösningar som Aeroc rekommenderar för bostadsbygge se här.

 

Uppgifter per 2016-08-02