Moderna vårdhem, speciella hus för människor med särskilda behov

Det estniska statliga företaget AS Hoolekandeteenused som till handa håller välfärdstjänster har under de senaste åren byggt vårdhem i form av genomtänkta typhus: Ett bostadshus med fyra lägenheter och där varje lägenhet rymmer gemensam- hetsutrymmen och sex sovrum. I varje lägenhet bor sex personer där de delar gemensamma utrymmen och vardag tillsammans – som en familj.

– För oss är byggnadens karaktär viktig: vi bygger hem inte vårdinstitutioner, säger Katrin Pärgmäe som är PR-chefen för Hoolekandeteenused AS.I bostadshusen som är belägna mitt i samhället finns moderna hem för 1 200personer vars boendeförhållanden liknar den normala livssituationen hemma. – De boende i lägenheterna ägnar sig åt hushållsarbete, lagar mat, arbetar och tar hand om sitt hem. På fritiden sysslar de förstås med sina intressen och fritids- aktiviteter hemma eller i dess närhet, berättar Katring Pärgmäe.

Genomtänkt typprojekt

Enligt företagets fastighetschef Karl Mänd stod arkitekten Heidi Karro på EMP A&I OÜ inför stora utmaningar när hon inledde projektet: det handlade om ett väldigt speciellt bostadshus. Projek- teringen tog ett år. – Jag var huvdansvarig för den upphandlande myndigheten och tog fram underlaget som arkitekterna sedan använde för att gå vidare med projektet. Byggnadens koncept utgår från familjers “normala“ boendeförhållanden. Den stora skillnaderna är att rummen är rymligare och byggnaden är i markplan för att underlätta för de boende med olika funktionsnedsättningar, förklarar Karl Mänd. Vi ville att byggnaden skulle ha en öppen och universell planlösning för att det ska vara vara lätt att orientera i huset. Denna planlösning visade sig vara en särskild utmaning för arkitekten.

bauroc och nära-nollenergihus

Många av de boende har statlig pension som enda inkomst och den ska täcka löpande utgifter och boendekostnaden. För att garantera låg boendekostnad har det gjorts stora ansträngningar att minimera driftskostnaden och hitta den mest kostnadseffektva konstruktions-lösningen.

– Vi valde det värmeisolerande lättbe-tongsblocket bauroc ECOTERM+ 500 för husens ytterväggar. Både in- och utsidan av väggarna putsades. Dessa väggar be-höver ingen ytterligare värmeisolering och tack vare detta slapp vi flea annars kostsamma arbetsmoment när vi byggde ytterväggarna. Väggens pris per kvadrat-meter var till slut lägre än för alternativa konstruktionslösningar, förklarar Karl Mänd.

I upphandling av byggentreprenad fanns ingen begränsning beträffande onstruk-tionsmaterial. Bland inkomna anbud fanns också lösningar med träelement men förslagen med bauroc väggblock var bästa och mest ekonomiska lösningen enligt flea anbudsgivare.

– När det väl var beslutat att husen skulle byggas med bauroc-block, modifieade vi projektet för att så lite betongblock som möjligt skulle behöva kapas och nästan inget spill förekommer heller under uppförandet. Vi optimerade väggarnas höjd till blocken och tänkte ut lösningar för husets specialdelar. Vi ville också hålla nere byggnadens uppvärmda ytor. Det fanns mycket att fundera ut men till slut hittade vi en fungerande lösning, berättar Karl Mänd vidare.

Passar både i mindre byar och storstäder

En förutsättning för projektet var att byggnaden anpassas till de skiftande mil-jöer i byar och städer över hela Estland. Upphandlingsmyndigheten var därför aktiv i och samarbetade bland annat med arkiteteten för att finna fxibla lösningar så att typbyggnaden kunde anpassas till lokala förusättningar såsom detaljplaner och infrastrukturen på plats.

– Byggnaden finns i fla versioner och har uppförts både med låglutande tak och med sadeltak. När det gäller uppvär-mning kan man välja mellan mark- och fjärrvärme. Flexi biliteten har gjort att vihar kunnat anpassa byggnaden efter de lokala förutsättningarna och på så sätt har både funktionalitet och estetik optimerats. Genom att vi ansvarar för uppförandet av byggnaderna, drift och förvaltning har vi haft goda skäl att bygga bra och rätt från början men också rätta till de brister som trots allt uppstått och förstås lärt oss av dessa, berättar Karl Mänd.

Återkoppling från de boende

I det moderna bostadshuset med låg energiförbrukning har varje lägenhet sex sovrum. Där finns också et rymligt all-rum för gemensamma aktiviteter såsom att laga och äta mat, umgås, titta på tv eller andra fritidsaktiviteter.

Det först uppförda huset har idag varit i bruk i drygt två år, återkopplingen från både boende och de som arbetar i huset har varit genomgående positiv.

Finns det behov att idag att genom föra förändringar i huvudprojektet?

– Det har förekommit enstaka problem som vi inte fötutsett, erkänner Karl Mänd. Till exempel har de boende vid matlag-ning behövt mer assistans av personal vilket inneburit att fler pesoner vistast i köksdelen och allrummet samtidigt. Allrummet har då upplevts något trångt. Samtidigt är allt nytt för de boende och som för alla tar det tid att vänja sig och finna sig till ätta både i gruppen och rumsligt.

BRA ATT VETA:

Hoolekandeteenused AS är ett estniskt statligt företag vars huvudverksamhet är att tillhanda-hålla välfärdstjänster till vuxna med psykiska funktionsnedsätt-ningar. Tjänsterna tillhandahålls till mer än 1 800 personer som behöver hjälp och stöd i det dagliga livet. Företaget har cirka 900 anställda. www.hoolekandeteenused.ee/en/

Vårdhemmen som Hoolekandete-enused AS under de senaste åren har beställt har byggts enligt ett speciellt typprojekt med ytter- väggar av värmeisolerade bauroc ECOTERM+ block. www.bauroc.se/ product/lattbetongblock-ecoterm/

Typprojektet har tagits fram av konstruktionsbyrån EMP A&I. www.empai.ee/en.html»

Fram tills idag har det uppförts 20 stycken hus enligt denna modell.

Under de närmaste åren kommer liknande moderna vårdhem att byggas på flea ställen i Estland. Målsättningen är att alla med psykisk funktionsnedsättning och som behöver hjälp ska kunna bo nära sin familj, sina vänner och kunna umgås med sina nära och kära i en bekant miljö.