Massiv yttervägg i helsten

bauroc produktutbud innehåller särskilda ytterväggsblock ECOTERM+ 500 och 375 för byggnad av homogena och massiva osiolerade enskikts ytterväggar i helsten som helt uppfyller dagens stränga energieffektivitetskrav och som kan användas för projektering och byggnad av både lågenergihus och nära-nollenergihus. En ytbehandlad yttervägg av det materialet har ett U-värde på respektive 0,15W/(m²K) och 0,20 W/(m²K). Vårt produktutbud innehåller även ECOTERM+ 300 block som ger en oisolerad yttervägg ett U-värde på 0,25W/(m²K).

En sådan unik och ytterst enkel väggkonstruktion för en yttervägg utan tilläggsisolering är möjlig tack vare ECOTERM+ lättbetongblockens mycket bra värmeisoleringsförmåga, λ10,dry = 0,072W/(mK). Blockens värmeisolerande egenskaper garanteras av luften som finns inuti stenmaterialets slutna porer. Trots blockens ringa vikt och stora luftinnehåll är ECOTERM+ block mycket hållfasta och kan användas för projektering och byggnad av hus med upp till 3-4 våningar.

Som ytbehandling för massiva ECOTERM+ väggar rekommenderas putsning eller en ventilerad fasad av t.ex. ytterpanel eller fasadtegel. För putsning bör man välja ett sådant putssystem som “andas”, d.v.s. släpper igenom vattenånga. Vill man använda beklädnadssten som rekommenderas för limning direkt på ytterväggen, bör ECOTERM+ väggar först förses med ett ventilerat fasadsystem av skivor varefter beklädnadsstenar kan limmas på skivorna.

Exempelritningar på väggkonstruktioner

Exempelritningar för ytterväggar hittar du under rubriken Projektering > Detaljer.

bauroc ECOTERM+ enskikts ytterväggs fördelar framför en värmeisolerad ytterväggskonstruktion

Eftersom väggen är konstruktionsmässigt mycket enkel, med enkla typlösningar från husgrund till yttertak, kan byggkvaliteten lätt garanteras av entreprenören och även kontrolleras av kunden. Risken för dolda fel som är osynliga för ögat är praktiskt taget obefintlig.

Vid byggnad av värmeisolerade ytterväggar förekommer det dessvärre alltför ofta situationer där ytterväggar släpper igenom kall luft på grund av att isoleringsmaterialet inte har monterats med rätt kvalitet. För en kund är det praktiskt taget omöjligt att upptäcka sådana fel under byggtiden.

ECOTERM+ ytterväggar behöver ingen ångspärr på insidan eller vindspärr på utsidan. Både in- och utvändig ytbehandling kan läggas direkt på blockväggen som gör att finisharbeten kan utföras snabbt och till låg kostnad.

En vindtät murvägg av lättbetongblock (redan utan ytbehandling!) eliminerar risken för inträngning av varm inomhusluft i ytterväggskonstruktionen och för utkondensering av fukt i ytterväggen mellan dess olika skikt med temperaturskillnader. Därför är ECOTERM+ väggar fria från risken för mögelbildning. Den enda riskfaktorn är valet av en fasadputs med alltör hög ångtäthet, vilket inte lämpar sig för lättbetong.

En lösning med lång livslängd. Stenmaterial håller sig oförändrat med tidens gång. Lättbetong har använts sedan 1930-talet och praktiken har visat att även de allra tidigaste hus byggda av lättbetong står kvar med oförändrad bär- och värmeisoleringsförmåga för deras ytterväggar.

Lättbetong har likt lera den positiva egenskapen att binda och släppa ut fukt och bidra därigenom till en bra fuktbalans i inomhusluften. Om lättbetongens positiva materialegenskaper kan du läsa närmare här.

En massiv stenvägg jämnar effektivt ut dygnets temperatursvängningar tack vare väggens värmetröghet.

Hus med bauroc enskikts ytterväggar har minimala värmeförluster genom konstruktiva linjära köldbryggor. Dessa värmeförluster är flera gånger mindre än typvärden angivna i energieffektivitetskraven.

Sist men inte minst – det är en yttervägg med låga byggkostnader. Även om blocken kostar mer än tunnare bauroc lättbetongblock för värmeisolerade ytterväggar tillkommer inga extrakostnader för värmeisolering, varken för material eller arbete.

Uppgifter per 2017-06-17